Sep 7, 2022
ส.แบดไทย ร่วมกับ 3 หน่วยงานจัดการอบรมครูฝึกกีฬาแบดมินตันนานาชาติ

การอบรมคราวนี้จัดขึ้นเพื่อพัฒนาผู้ฝึกกีฬาแบดมินตันของไทย

โดยการอบรมคราวนี้ จัดขึ้นเพื่อพัฒนาครูฝึกกีฬาแบดมินตันของไทยให้ก้าวไปสู่ระดับโลก ผู้เข้าร่วมการอบรมจะได้รับการถ่ายทอดความรู้ โดยวิทยากรจากสหพันธ์แบดมินตันโลก พร้อมคู่มือฉบับภาษาไทยที่แปลและเรียบเรียงใหม่โดยสมาคมฬาแบดมินตันฯ โดยมีคุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล กรรมการคณะกรรมการโอลิมปิกสากล (ไอโอซี), รองประธานสหพันธ์แบดมินตันโลก (BWF) และ นายกสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม

ส.แบดไทย

คุณหญิงปัทมา กล่าวพิธีเปิดการอบรม

“การอบรมนี้ยังเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมภายใต้แผนปฏิรูปประเทศด้านกีฬา ในประเด็นการสร้างโอกาสทางการกีฬาและพัฒนานักกีฬา เพิ่มจำนวนและพัฒนาทักษะของผู้ฝึก เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านกีฬา และเรื่องการส่งเสริมการออกกำลังกายเล่นกีฬาในชุมชนเมืองและท้องถิ่น โดยการให้ความรู้และกระตุ้นให้ประชาชนทุกเพศ ทุกวัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กและเยาวชนได้เข้าถึงการเล่นกีฬาอย่างทั่วถึง ทัดเทียม สม่ำเสมอ ต่อเนื่องอย่างยั่งยืน ทั้งนี้สมาคมกีฬาแบดมินตันฯและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จะจัดการอบรมใน level 2 และ 3 รวมถึงจะมีหลักสูตรภาคภาษาไทยให้พวกเราในโอกาสต่อไป เพื่อให้ได้เรียนรู้ต่อยอดเพิ่มเติมอีก”

มีผู้เข้าร่วมอบรม 30 คน

ในการอบรมผู้ฝึกกีฬาแบดมินตันนานาชาติ BWF Level 1 Coaching Course คราวนี้ มีผู้เข้าร่วมทั้งหมด 30 คน โดยผู้เข้าร่วมการอบรมเป็นครูฝึกระดับแนวหน้าของเมืองไทย ผ่านการอบรมของไทยในระดับ License A และ B หรือเคยปฏิบัติหน้าที่ในการแข่งรายการระดับนานาชาติที่ทีมชาติไทยเข้าร่วมการแข่งขันมาแล้ว ซึ่งสมาคมกีฬาแบดมินตันฯ มั่นใจว่าผู้เข้ารับการอบรมทุกคนจะสอบได้เป็นผู้ฝึก BWF Level 1 เพื่อเข้ารับการอบรม level 2 และ level 3 ต่อไป

More Details